All posts in Nieuws

24 mei 2019

SDE+ 2019 voorjaars en najaarsronde

SDE+ 2019 voorjaars en najaarsronde

Het budget voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaarsronde 2019 was € 5 miljard.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. De invulling van de SDE+ in 2019 is op vrijdag 21 december 2018 aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

De SDE+ maakt de uitrol van hernieuwbare energie versneld mogelijk. Net als in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2019 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals Biomassa, Geothermie Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon.

SDE+ voorjaarsronde 2019

De eerste ronde was van 12 maart tot en met 4 april 2019. Per ronde is er sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen de technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De voorjaarsronde had wederom drie fases.

Fase 1   12 maart, 09.00 uur

Fase 2   18 maart, 17.00 uur

Fase 3   25 maart, 17.00 uur tot 4 april, 17.00 uur

Vrije categorie

Tijdens de SDE+ openstelling hadden aanvragers ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in de zogenaamde vrije categorie. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lager bedrag dan het maximum basisbedrag van de betreffende categorie in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie. Zo kunnen initiatiefnemers de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun business case.

Verbreding SDE+

Dit is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Met de SDE+(+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie stimuleren.

Bron; RVO.nl

SDE+ najaarsronde 2019

In het najaar verwachten we een tweede openstellingsronde. Minister Wiebes is vooralsnog van plan om eenzelfde budget van € 5 miljard beschikbaar te stellen. Vóór 1 juli 2019 neemt hij hierover een definitief besluit.

Mocht u geïnteresseerd zijn en overwegen om met SDE+ subsidie nog meer duurzaam opgewekte energie te produceren, neem dan gerust contact met ons. Gezien de opstapel staande veranderingen en het verdwijnen van de regeling zoals we die nu kennen verwachten wij een grote toestroom van aanvragen.

Problematiek (teruglevering) capaciteit elektriciteitsnet

Uit de update die door Enexis en TenneT nu verschaft is, blijkt dat er in de volgende plaatsen nog maar beperkt beschikbaar transportcapaciteit beschikbaar is: Vierverlaten, Weiwerd, Kropswolde, Meeden, Veendam, Bargemeer, Emmen, Zeijeveen, Dedemsvaart, Vroomshoop, Veenoord, Klazienaveen, Hardenberg, Coevorden, Steenwijk, IJsselmuiden en Ommen Dante. Dit betekent dat aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering op deze plaatsen beperkt kunnen worden aangeboden.

Voor 6 netdelen –  Hoogeveen, Beilen, Stadskanaal, Musselkanaal, Gasselte en Eemshaven Oost – is dus zelfs géén transportcapaciteit voor teruglevering meer beschikbaar. Dit betekent dat er géén aanvragen voor een grootverbruikaansluiting met transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.

Gezien de mogelijke volumes op basis van de verkenningen zullen volgens 2 partijen ook op andere locaties in het net knelpunten ontstaan, zowel in het net van TenneT (110 kilovolt) als dat van Enexis Netbeheer (20 en 10 kilovolt). Ook hier zullen TenneT en Enexis gezamenlijk werken aan ontsluitingsmogelijkheden. Er zijn meerdere hoog- en middenspanningsstations waar op termijn aanvullend transportcapaciteit beschikbaar komt. Zo bouwen TenneT en Enexis aan aanvullende transportcapaciteit op stations Eemshaven Midden, Weiwerd en Meeden.

Bron: Solar Magazine.nl

Daniels Smart Energy houd deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Momenteel zijn wij met zowel de netbeheerder als het RVO in gesprek om te onderzoeken hoe we de problematiek kunnen ondervangen en u (gebied specifiek) kunnen adviseren. Daarbij onderzoeken wij alle mogelijkheden en kijken wij naar eventuele locatie specifieke alternatieven. Mocht u met deze problematiek geconfronteerd worden of vragen hebben neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers (of uw vaste contactpersoon).

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna stapsgewijze afbouw tot 2031

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer afgelopen januari nog dat de salderingsregeling gehandhaafd zou blijven tot ten minste 1 januari 2021. Op die datum zou een nieuwe regeling – de terugleversubsidie– van start moeten gaan. Afgelopen januari meldde de minister echter dat diverse partijen hem hadden gewezen op substantiële bezwaren tegen de invoering van de terugleversubsidie.

Zo noemde Eneco de terugleversubsidie een administratieve draak en trok het energiebedrijf haar steun voor de terugleversubsidie in. Met de keuze van minister Wiebes om de salderingsregeling te handhaven, is de invoering van de terugleversubsidie definitief van de baan.

Stapsgewijze afbouw salderingsregeling

De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 de opgewekte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. Waar dit nu nog wel het geval is, wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2023 opgesplitst in een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf én anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid  zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.

Minister Wiebes schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer hierover het volgende: ‘Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. … De verwachte kostprijsdalingen van zonnepanelen richting 2030 maken investeren in zonnepanelen ook zonder subsidie via de salderingsregeling voldoende financieel aantrekkelijk. Op de lange termijn zullen naar huidige verwachting de inkomsten uit de vermeden inkoop van elektriciteit door het direct eigen verbruik en de terugleververgoeding van de leverancier voldoende zijn om zonnepanelen voor kleinverbruikers rendabel te laten zijn.’

Belastingdienst krijgt belangrijke verantwoordelijkheid

Uit een eerste appreciatie van de Belastingdienst blijkt volgens minister Wiebes dat de afbouw van salderen waarschijnlijk uitvoerbaar is voor de Belastingdienst, mits alle kleinverbruikers beschikken over meters met een dubbel telwerk: één voor afname van elektriciteit van het elektriciteitsnet en één voor terugleveren op het elektriciteitsnet. ‘Voor het correct doen van aangifte voor de energiebelasting door energieleveranciers is het namelijk noodzakelijk dat zowel de levering als de teruglevering afzonderlijk bekend is bij de energieleverancier. Formele uitspraken over de uitvoerbaarheid door de Belastingdienst verlopen via een uitvoeringstoets. Dit traject vindt in beginsel plaats in de fase dat de wetgeving in concept gereed is en duurt 8 weken. De energieleveranciers hebben al aangegeven de afbouw van salderen goed te kunnen uitvoeren.’

De netbeheerders hebben daarnaast volgens de minister aangegeven dat het mogelijk is om voor 1 januari 2023 iedereen te voorzien van een geschikte meter. Op dat moment kan de afbouw van de salderingsregeling starten. Om te zorgen dat iedereen vanaf 2023 daadwerkelijk een geschikte meter heeft, wordt het vanaf 1 januari 2023 verplicht een meter met minimaal 2 aparte telwerken voor levering en teruglevering te hebben. Deze verplichting zal uiterlijk 1 januari 2021 in wetgeving worden opgenomen, zodat deze meters tijdig – uiterlijk 1 januari 2023 – uitgerold kunnen zijn.

Wiebes hierover: ‘Alle kleinverbruikers die nog geen meter met minimaal 2 aparte telwerken voor levering en teruglevering hebben, krijgen deze vóór 2023 aangeboden door de netbeheerder. Door geen slimme meter te vereisen, maar mensen ook de gelegenheid te bieden om een meter die niet op afstand uitgelezen wordt te nemen, wordt tegemoet gekomen aan hen die zich zorgen maken over de privacy-aspecten van een slimme meter.’

Afbouwpad eind 2019 bekend

De komende maanden zal het kabinet de vormgeving van de salderingsregeling vanaf 2023 verder uitwerken. ‘Het exacte afbouwpad zal eind 2019 worden vastgesteld, zodat ook de laatste inzichten uit de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV 2019) kunnen worden meegenomen’, aldus minister Wiebes. ‘Het uitgangspunt is dat het afbouwpad resulteert in hetzelfde totale budget tot en met 2030 ten opzichte van het beschikbare budget voor de oorspronkelijk beoogde subsidieregeling uit het regeerakkoord. Over de gehele periode tot en met 2030 blijft dus hetzelfde budget voor de stimulering van hernieuwbare elektriciteit bij kleinverbruikers beschikbaar. Dit is in totaal circa 2,6 miljard euro.’

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, is de verwachting dat bij de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar gehandhaafd blijft. ‘Deze verwachting is gebaseerd op de huidige inzichten, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs’, schrijft minister Wiebes in zijn Kamerbrief. ‘Voor investeringen in zonnepanelen die na deze kabinetsperiode worden gedaan, is de verwachting op basis van de huidige inzichten, dat de terugverdientijd iets kan oplopen boven de 7 jaar. Uit de evaluatie van de salderingsregeling uit 2016 is onder andere gebleken dat men bereid is te investeren in zonnepanelen als de terugverdientijd tussen circa 5 en 9 jaar is. Bovenstaande verwachting wordt geactualiseerd met de laatste inzichten uit de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV 2019).

Bron; RVO.nl

24 mei 2019

Bijna 750 jonge boeren doen subsidieaanvraag voor verduurzaming bedrijf

In totaal hebben 741 jonge boeren tijdens de vierde opstelling van de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) een subsidie aangevraagd om hun bedrijf te verduurzamen. Samen vroegen deze agrarisch ondernemers een bedrag van 12,9 miljoen euro aan.

Op dit moment is het beoordelingsproces van deze 741 aanvragen in volle gang. JoLa is een subsidieregeling die wordt gefinancierd door de Europese Unie en de Nederlandse provincies. De regeling wordt vervolgens uitgevoerd door de provincies. Boeren tot en met 40 jaar oud kunnen een beroep doen op deze regeling, die onderdeel is van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Het geld dat wordt aangevraagd moet worden geïnvesteerd in verduurzaming van het bedrijf na de overname.

Record overschreden

De vierde openstelling heeft het aanvragenrecord ruim overschreden. Tijdens de openstelling eind 2017 werden 577 aanvragen gedaan (in totaal 9,9 miljoen euro). In het jaar 2016 werd de regeling twee maal opgesteld in maart en in december. Toen werden respectievelijk 422 (7,2 miljoen euro) en 250 (4,2 miljoen euro) subsidieaanvragen gedaan door jonge boeren.

Investeringen

Momenteel kent de JoLa  27 investeringscategorieën die bijdragen aan de verduurzaming van agrarische bedrijven. Deze lijst is in 2018 in samenspraak met het NAJK geactualiseerd om beter te voldoen aan de wensen van jonge boeren. Deze categorieën variëren van maatregelen om zelf energie op te wekken tot voorzieningen voor weidegang en precisielandbouw. De provincies stellen de regeling open in hun gebied en bepalen op basis van het provinciale beleid welke van de 27 categorieën in hun provincie voor subsidie in aanmerking komen.

Tijdens de openstelling in 2018 zijn de meeste aanvragen voor zonnepanelen gedaan. Daarna volgen aanvragen voor elektrische voertuigen en emissiearme stalvloeren.

Bron: Veldpost

15 mei 2018

In de jubilerende Boerenbox bij FC Groningen zijn ze van ‘doe normaal’

In de jubilerende Boerenbox bij FC Groningen zijn ze van ‘doe normaal’

Het bestuur van de succesvolle Boerenbox van FC Groningen, met van links naar rechts secretaris Bertil Westers, penningmeester Jos Hofsteenge, voorzitter Bas Schrage en de bestuursleden Rudy Daniels en Willem Buiter. Foto: DvhN

 

Wat past er nou beter bij FC Groningen als een Boerenbox. Dat dachten commercieel manager Geert Kuiper en voorzitter Bas Schrage van de businesslounge vijf jaar geleden ook. Sindsdien groeit de agrarische skybox tegen de klippen op. ,,Het is uniek in zijn soort.’’

Het is jammer dat wijlen Renze de Vries het niet meer mee heeft kunnen maken. Van boven zal de ‘zwieneboer’ van weleer, die als voorzitter FC Groningen in de jaren tachtig opstuwde in de vaart der volkeren, de oprichting met een goedkeurende blik hebben aanschouwd. Ongetwijfeld was hij bij leven en welzijn vaak te vinden geweest in de Boerenbox.

Pracht van een skybox onstaan op eerste verdieping

Begonnen in 2013 met één skybox heeft het onderkomen van de noordelijke agrariërs in het Noordlease Stadion inmiddels de oppervlakte van maar liefst vier sponsorruimten. De muren zijn er tussenuit gebroken, waarna in de stijl van een boerderij – inclusief gebinten – een pracht van een skybox is ontstaan op de eerste verdieping van de groene kathedraal. Fameus is het klompenrek, waarin ieder lid een eigen paar heeft staan. Met bedrijfslogo uiteraard.

,,We zitten inmiddels op 49 aangesloten bedrijven en zeventig stoelen’’, vertelt voorzitter Bas Schrage uit Zuidlaarderveen.

Agri-event

Na vijf jaar is de Boerenbox nog steeds booming. Reden voor een verjaardagsfeestje afgelopen zondag met een agri-event en een optreden van Mooi Wark. Het hoogtepunt was wel dat de Japanse ster Ritsu Doan, die amper Engels spreekt, laat staan Drents, het nummer In de blote kont op het podium mede ten gehore bracht.

,,Volgens mij is de Boerenbox en alles eromheen uniek in zijn soort’’, zegt FC Groningens commercieel directeur Robbert Klaver. ,,Ik denk dat er in Nederland, in Europa en zelfs in de hele wereld geen tweede van is. Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat dit ook gebeurt bij clubs als Barcelona, Real Madrid of Bayern München.’’

‘Wij zijn van doe normaal’

In Doetinchem heb je natuurlijk de Superboeren. ,,Maar onze geuzentitel is gewoon ‘Boeren’ en dat hoort ook bij ons. Wij vinden ons niet super, wij zijn van doe maar normaal. Dat past helemaal bij FC Groningen’’, meent technisch manager Ron Jans, ook te gast bij de viering van het vijfjarig bestaan. ,,Vroeger gingen we naar het Westen en werden we uitgescholden omdat we boeren waren, maar tegenwoordig moeten we er gewoon trots op zijn. Wat is er mooier dan zorgen dat de mensen te eten en te drinken hebben. Ik voerde hier een gesprek over de castratie van een ezel. Dan besef ik wel dat ik zelf niet geschikt ben voor het boerenleven, maar als bedrijfstak vind ik de primaire sector fantastisch. Ik woon in Tynaarlo. Daar ruikt het heel vaak naar mest en stront. Heerlijk vind ik dat.’’

Voorzichtig begin

Volgens Schrage, zelf eigenaar van een loonbedrijf, was er in het begin de nodige scepsis of de agrariërs in groten getale toe zouden stromen. Boeren hebben geen geld en als ze het wel hebben, geven ze het hier niet aan uit, zo klonk het. ,,We zijn heel voorzichtig begonnen’’, weet de voorzitter nog. ,,Ik zat altijd beneden in de Hattricks Club, de businessclub van FC Groningen, maar dat was me eigenlijk iets te massaal. Toen kwam commercieel manager Geert Kuiper met het idee om een skybox te beginnen, maar om daar nou in mijn eentje te gaan zitten. Toen heb ik een mailing uitgedaan onder relaties en klanten. Na een info-avond meldden zich tot onze verrassing twaalf bedrijven aan. Dat was het begin.’’

‘Ik voerde hier net een gesprek over de castratie van een ezel’

Vanuit de hele sector sloten zich meer leden aan. ,,Weet je wat het is, een boer praat hier met zijn bankman onder het genot van een potje bier en als FC Groningen scoort tegen Ajax vallen ze elkaar in de armen’’, verklaart Schrage het succes. ,,Dat geeft een heel andere sfeer dan dat je een thuisgesprek hebt over financiën met een man met een stropdas en een kop koffie.’’

Sfeer

Ook op bijeenkomsten van branche-organisaties tref je volgens Schrage nooit de sfeer die je vindt in de Boerenbox. ,,Daar komen alleen maar de agrariërs zelf en heb je het eigenlijk altijd maar over elkaars problemen en zaken. De goede of de slechte oogst, de ziekte in de aardappelen. Boeren vragen me wel eens, wat heb je nou aan zo’n box? Mijn melk gaat toch naar Friesland-Campina. Of mijn aardappels gaan toch naar de Avebe. Maar bij ons komen de bankman, de verzekeringsman en de boer rondom voetbal met elkaar in contact. Dat haalt letterlijk en figuurlijk de muren ertussenuit.’’

Identiteit bewaken

Waar het succes van de Boerenbox eindigt? Schrage heeft geen idee. Sinds de laatste uitbreiding is er nog wel enige ruimte voor nieuwe aanwas. ,,En wat ook wel belangrijk is, is dat we onze identiteit willen bewaken. Op een gegeven moment ontstond er echt een run. Iedereen vond het gezellig, wilde er wel bij horen. Maar de link met de agrarische sector moet duidelijk aanwezig zijn. Anders schiet het zijn doel voorbij. Straks zijn we gewoon een tweede businessclub. Dat willen we niet.’

20 nov 2017

Landbouwvakbeurs 2017

Landbouwvakbeurs 2017 – Wegens succes herhaald! Een beurs in een beurs.

Voor de tweede keer na de vele positieve reacties van de landbouwvakbeurs 2015 presenteren wij ons  opnieuw (met een nog steeds uniek concept) op één groot beursplein van 450 m²…  Van Tractorband tot het advies over duurzame installaties.., van juridische bijstand tot het transport van bieten…, van financiële expertise tot de aan- en verkoop van grond.. en van de nieuwbouw van stallen tot betrouwbare machines en bedrijfswagens… Allemaal de voor u zo belangrijke ondersteunende diensten en middelen verzameld onder een ‘dak’. Profiteer wederom van dit concept en onze samenwerking waarbij wij uitgaan van elkaars kracht en ons gezamenlijke doel… Een groot ondersteunend platform voor de agrarische sector.

U kunt ons van dinsdag 28 november t/m vrijdag 1 december bezoeken op de Landbouwvakbeurs in de TT Hall te Assen. Stand nummer 235.

De Boeren-Box is in 2017 inmiddels gegroeid naar 33 bedrijven en organisaties. Allemaal met een sterke link naar de agrarische sector en met in hun eigen vakgebied een grote hoeveelheid aan kennis en ervaring. Wat de leden van de Boeren-Box vooral kenmerkt is het willen winnen, de behoefte om kennis te delen, professionaliteit en klantgericht handelen. Door onze kennis en krachten te bundelen willen wij deze belangrijke en innovatieve sector, nog beter van dienst zijn en laten mee profiteren van ons gezamenlijke succes.

Voor meer informatie over de leden, de beurs en contact verwijzen wij u graag naar onze website http://boeren-box.nl/boeren-box-staat-jaar-weer-op-landbouw-vakbeurs-assen/

7 apr 2017

Update SDE+ voorjaar 2017

Update SDE+ voorjaar 2017

Van 7 tot en met 30 maart 2017 was de voorjaarsronde van de SDE+ regeling geopend. Gisteren zijn door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de resultaten bekend gemaakt van de totaal aantal aanvragen en de aanvragen per ronde. Helaas geeft dat nog niet aan of uw aanvraag ook daadwerkelijk is beschikt, maar het geeft wel een goede indicatie van de kans op een beschikking.

Hoe was de regeling ook alweer? Kijk dan even hier voor de uitleg van de regeling.

De onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal aantal aanvragen welke zijn verricht over de verschillende categorieën. Er is een totaal vermogen van 3.811 Mw aangevraagd. Het totaal aangevraagde vermogen is goed voor een aanvraagbedrag van 7,13 miljard euro subsidie. Er was in totaal voor de voorjaarsronde 6 miljard euro ter beschikking. Er is dus een overschrijving van ongeveer 19% van het budget. Ten opzichte van 2016 een kleine overschrijving (in de najaarsronde van 2016 was er nog een overschrijving van 130%).

De categorie Zon-PV was goed voor 96% van de aanvragen (4.484 van totaal 4.673 aanvragen). Saillant detail is dat 96% van de aanvragen goed zijn voor slechts 45% van het totaal aangevraagde subsidie bedrag (3,21 van totaal 7,132 miljard euro). Dat wil zeggen dat de overige 189 aanvragen goed zijn voor 55% van het subsidie budget. In onderstaande tabel kunt u zien in welke categorie de overige 189 aanvragen zijn gedaan, hoeveel subsidie hier is aangevraagd en hoeveel vermogen in Mw.

Wij hebben als extra kolom toegevoegd een rekenkolom waarin het aangevraagde budget per categorie wordt gedeeld door het aanvraagde vermogen. Zo krijgen we de gemiddelde subsidie bijdrage per categorie in € mln per mW in beeld.

Aanvragen per fase
De aanvragen zijn verdeeld over 3 fases waarin kon worden aangevraagd. Hieronder is inzichtelijk gemaakt welke aanvragen er zijn geweest per fase en welke aanslag dit heeft gehad op het subsidiebudget. Op basis van deze gegevens kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat alle aanvragen in fase 1 en 2 (tot maximaal 11 eurocent) binnen het budget vallen. De subsidiepot is ergens overschreven in de derde fase (subsidieaanvraag 11,1 eurocent tot en met 13 eurocent). De komende periode zal het Rijksdienst voor ondernemend Nederland de subsidieaanvragen beoordelen op inhoud. Eind mei / begin juni zal er formeel worden gecommuniceerd over uw SDE+ aanvraag. Gezien het aantal aanvragen (1.678) van Zon-PV in fase 3 kunnen we ook voorzichtig concluderen dat ondanks het feit dat de subsidie per mW voor Zon-PV relatief laag is (een van de goedkoopste categorieën) niet alle aanvragen gehonoreerd zullen worden.

 

23 dec 2016

Update mestverbrander

Ontwikkelingen rondom de eerste Mestverbrander

De verbranding van pluimveemest op grote schaal is al jaren succesvol in Moerdijk. Sinds 2014 is het juridisch mogelijk kippenmest als reststof te verbranden op boerderijschaal. Daniels Smart Energy heeft daarvoor een oplossing ontwikkeld. Begin 2018 wordt de eerste pluimvee mestverbrander in gebruik genomen.

“De wervelbedverbranders die grote afvalverbranders gebruiken, zijn minder geschikt voor kleinschalige mest verbranding”, legt Rudy Daniels van adviesbureau Daniels Smart Energy uit. “De investering en de onderhoudskosten zijn te hoog.”

In samenwerking met een Duitse machinefabriek heeft Daniels Smart Energy een concept ontwikkeld om kleinschalige verbranding toch mogelijk te maken. De basis is een computergestuurde roterende verbrandingskamer met een keramische binnenkant. Het gepatenteerde concept zorgt voor zeer volledige verbranding van de kippenmest en een voldoende lange levensduur van de machine om rendabel te zijn.

Bij de verbranding komt genoeg warmte vrij om de stallen het gehele jaar door van warmte te voorzien en tevens de overtollige mest te drogen. Op deze manier is er geen gas meer nodig en zowel de resterende mest als de mineraalrijke as leveren geld op.

De provincie Drenthe heeft de ontwikkeling bij Ramon Harmes te Klazienaveen ondersteund met een Green Deal Subsidie.

Daniels Smart Energy en Ramon Harmes hebben in 2016 als eerste in Nederland een NVWA-erkenning om kippenmest op boerderijschaal te mogen verbranden.

Daniëls: “We zijn al vier jaar met deze ontwikkeling bezig en verwachten in het eerste kwartaal van 2018 de eerste installatie in productie te hebben. We hebben uitvoerige prestatie en emissies metingen gedaan met prima resultaten maar de praktijk zal uitwijzen of er niets over het hoofd gezien is. Daarna zijn we klaar voor de markt.”

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over mestverbranding.
of neem contact met ons op.

23 dec 2016

SDE+ 2017 regeling

SDE+ 2017 regeling. Wat kunt u verwachten?

Met de SDE+ levert het minsterie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023.

SDE+ voorjaar 2017 start 7 maart
Het kabinet stelt een verplichtingenbudget open van € 6 miljard in de voorjaarsronde SDE+ 2017. De voorjaarsronde zal lopen van 7 maart tot en met 30 maart 2017. In de najaarsronde wil het kabinet een zelfde bedrag van € 6 miljard openstellen. Het kabinet neemt daarover een definitief besluit na de sluiting van de voorjaarsronde.

Van 4 naar 3 fases SDE+
Het aantal fases voor het indienen van projecten gaat van 4 naar 3 fases. Met het verlagen van het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh naar € 0,130/kWh komt de vierde fase te vervallen. Deze verlaging weerspiegelt de daling van de kosten van hernieuwbare energie over de lange termijn, een belangrijke ontwikkeling richting het doel van een koolstofarme energievoorziening.

 

Fasebedragen SDE+ voorjaar 2017

Fases en data

Maximum fasebedrag

elektriciteit en warmte
(€/kWh)

Maximum fasebedrag

hernieuwbaar gas
(€/kWh)

Fase 1: 7 maart, 9.00 uur

0,090

0,064

Fase 2: 13 maart, 17.00 uur

0,110

0,078

Fase 3: 20 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur

0,130

0,092

 

Wijzigingen SDE+ 2017 categorieën productie-installaties:

Biomassa

  • Bij- en meestook: In het Energieakkoord is afgesproken om deze technologie vanaf 2015 te stimuleren voor maximaal 25 PJ. Het is nog niet bekend of de categorieën bij- en meestook in 2017 worden opengesteld. In de Aanwijzingsregeling voor de SDE+ 2017 wordt dit gepubliceerd.
  • Bij- en meestook: Vanaf 1 januari 2017 is banking ook toegestaan voor de categorieën bij- en meestook.
  • Thermische conversie warmte: Voor ketels industriële stoom uit houtpellets wordt het minimum vermogen van ≥ 10 MWth verlaagd naar ≥ 5 MWth.
  • WKK-installaties: Omzetting MEP naar SDE+ vervalt voor deze categorie. Verlengde levensduur blijft in 2017 nog mogelijk. In 2018 vervalt deze optie.
  • Monomestvergisting: Nieuw in 2017 is de bovengrens van het maximale opgesteld vermogen van 400 kW voor deze categorieën. Projecten voor monomestvergisting die groter zijn, kunnen een subsidieaanvraag indienen in de categorie mestcovergisting.
  • Tender monomestvergisting: In 2017 wordt een aparte tender voor monomestvergisting opengesteld. Na beoordeling van de tenderregeling door de Europese Commissie vindt publicatie in de Staatscourant plaats. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.

Zon

  • Zonthermie: Subsidieaanvragen in deze categorie kan voor installaties met een afgedekte zonnecollector en een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW.
  • Zon-PV projecten komen alleen in aanmerking voor SDE+ subsidie als zij een grootverbruikersaansluiting hebben. Laat u zich goed informeren door uw netbeheerder over de hoogte van de kosten van de aansluiting. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling, de EIA of de EDS.

Geothermie
De categorie Geothermie WKK wordt in 2017 niet opengesteld.

23 dec 2016

SDE+ 2016 Actuele stand van zaken

SDE+ 2016 actuele stand van zaken.

Voorjaarsronde
De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ 2016) is een regeling die het ministerie van Economische Zaken inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren. De 4,0 miljard euro die voorjaar 2016 beschikbaar was voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 986 duurzame energie projecten. Van het totale budget van 4,0 miljard euro is: 211 miljoen euro toegekend aan 846 projecten voor hernieuwbare elektriciteit; 3.440 miljoen euro toegekend aan 132 projecten voor hernieuwbare warmte én WKK; 349 miljoen euro toegekend aan 8 projecten voor hernieuwbaar gas. 


Najaarsronde
Van 27 september tot en met 27 oktober 2016 was de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ 2016) geopend. In de tweede rond was er 5 miljard euro ter beschikking gesteld door de overheid. In onderstaande tabel staat de eindstand van de ingediende aanvragen tijdens de najaarsronde voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. Ook vindt u hier de overzichten van de aanvragen per fase. Voor de najaarsronde van de SDE+ 2016 is een budget van € 5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu beoordeeld. Deze beoordeling van de projecten kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking.

Najaarsronde aanvragen per fase

In onderstaande tabellen is duidelijk te zien hoe de aanvragen zijn verdeeld per fase.
Zo valt op dat er in de eerste fase ondanks het lage fasebedrag van maximaal 9 eurocent per kWh (subsidie maximaal 4,6 eurocent per kWh) toch nog 388 aanvragen zijn gedaan in de categorie zon-PV. In de tweede en derde fase loopt dit aantal op naar respectievelijk 1.903 aanvragen bij maximaal 11 eurocent per kWh (subsidie maximaal 6,6 eurocent per kWh) en 2.012 aanvragen bij maximaal 13 eurocent per kWh (subsidie maximaal 8,4 eurocent per kWh). Ondanks dat het maximale subsidiebedrag was bereikt in fase 3 voor de categorie zon-PV zijn er in fase 4 nog 128 aanvragen geweest. Feitelijk zijn deze aanvragen natuurlijk gewoon te laat ingediend.

Opvallend is ook dat er wederom een subsidie is verstrekt aan vermoedelijk één van de kolencentrales, waarbij bijstook van biomassa wordt gesubsidieerd. Dit was in de voorjaarsronde ook al goed voor ruim 50% van de totale subsidiepot (2,2 miljard euro).

Het totale aanvraagde budget in de najaarsronde van 11,5 miljard euro doet vermoeden dat de pot voor de voorjaarsronde (6 miljard euro) wederom overschreven zal worden.
Het is te hopen voor alle projecten die dit jaar geen subsidie zullen ontvangen dat de beschikte projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden pas dan kunnen we concluderen of de gekozen methode met meer prijsconcurrentie haar vruchten afwerpt.

10 mei 2016

Kamerbrief verloop eerste openstelling SDE+ 2016

Op 22 maart 2016 is de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) met een budget van 4 miljard euro opgesteld. De SDE+ regeling was opengesteld tot 28 april. Op 9 mei 2016 heeft Minister van Economische Zaken Henk Kamp de tweede kamer geïnformeerd met een brief over het verloop van de eerste aanvraagronde.
In de brief geeft de Minister aan dat er in de voorjaarsronde van de SDE+ veel aanvragen zijn binnengekomen. In totaal zijn er 3.354 aanvragen ingediend met een budgetclaim van in totaal € 8,2 miljard.

De aanvragen zijn verspreid over de verschillende fases.

In de eerste fase is er voor ruim 2 miljard euro aangevraagd voor met name projecten in de categorieen geothermie en ketels voor vloeibare biomassa.
In de tweede fase is er voor bijna 2,9 miljard euro aangevraagd. De grote aanvragers waren hier enkele aanvragen voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales en mest(co)vergisting.
In de derde fase is er veel aangevraagd op gebied van Zon-PV. Het aangevraagd budget stond na fase 3 op 7,8 miljard euro.
De openstelling van de vierde fase heeft weinig nieuwe projecten opgeleverd.
SDE verloop

 

 

 

 

 

 

Naast bovenstaande informatie heeft de Minister van Economische zaken ook gecommuniceerd hoeveel aanvragen er per catergorie zijn gedaan. Zie hiervoor onderstaand overzicht.
Veruit de meeste aanvragen zijn gedaan op gebied van Zon-PV. Indien alle aangevraagde projecten uit fase 1 en fase 2 voldoen aan de voorwaarden zal er geen subsidie beschikbaar zijn voor Zon-PV.

SDE aanvragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning
De projecten worden op dit moment beoordeeld op basis van de eisen uit de regeling en getoetst op technische en economische haalbaarheid. Dit proces zal in ieder geval tot juli in beslag nemen.
Zodra er meer informatie ter beschikking komt zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte brengen.

Bron: Kamerbrief Minister van Economische zaken d.d. 9 mei 2016 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/09/kamerbrief-verloop-eerste-openstelling-sde-2016)

 

2 mei 2016

Stimuleringsregelingen asbestsanering

“Asbest er af zonnepanelen er op 2016” en “Landelijke regeling verwijdering asbestdaken”

Zoals bekend zijn asbestdaken met ingang van 2024 bij wet verboden. De overheid (vanuit de provincies) stimuleert de asbestsanering van deze daken door een subsidie te verstrekken voor de saneringskosten indien er geïnvesteerd wordt in een zonnestroom installatie vanaf minimaal 5 kWp. Dit is een bedrag van € 4.50 per/m²

Met ingang van dit jaar is er voor 2016 vanuit de landelijke overheid en tweede en nieuwe stimuleringsmaatregel bijgekomen. Het betreft hier een subsidieregeling voor de asbestsanering van daken waarbij het niet noodzakelijk is te investeren in een PV zonnestroom systeem. Het gaat hier eveneens om een bedrag van € 4,50 per/m²

Het goede nieuws is dat recentelijk is bekend geworden dat beide subsidies voor asbestsanering gestapeld mogen worden en dat het subsidiebedrag daarbij kan oplopen tot € 9,- per m². Voorwaarde is wel dat er minimaal 5 kWp aan PV vermogen wordt geïnstalleerd en minimaal 250 m² dak wordt gesaneerd. Het maximale subsidiebedrag is € 15.000,- per adres.

Budget stimuleringsmaatregel “Asbest er af zonnepanelen er op 2016 Provincie Groningen” uitgeput.

Via de website van de Provincie Groningen is bekend gemaakt dat het budget voor de “Stimuleringsmaatregel asbest er af zonnepanelen er op” is uitgeput. Na navraag bij de provincie Groningen blijkt dat deze asbestsanering regeling voor dit jaar óók geen vervolg te krijgt. Vooralsnog kan er dus pas weer met ingang van 2017 een subsidieaanvraag gedaan worden.

T.a.v. asbest sanering kan in Groningen nog wel van de landelijke regeling voor de verwijdering van asbestdaken gebruik gemaakt worden.

Voor meer informatie over de specifieke voorwaarden in de 4 noordelijke provincies en om de vraag te beantwoorden of u in aanmerking kunt komen voor deze stimuleringsmaatregel staan wij u graag te woord. U kunt contact telefonisch met ons opnemen via 0592 – 27 30 59 of stuur een mail met uw vraag naar info@danielssmartenergy.nl

(Bronnen: RVO.nl, Asbast van het dak.nl, provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)