Biomassa

Algemene informatie
Directe verbranding van biomassa is veruit de meest toegepaste vorm van biomassaconversie in Nederland. Bij MKB, agrarisch MKB, VvE en particulieren wordt biomassa verbrand voor de productie van warmte. Geschikte brandstoffen zijn geperste houtpellets, houtsnippers en stro. Er wordt geëxperimenteerd met graspellets en mengsels van brandstoffen. Bij de grotere systemen, denk aan het vervangen van 20.000 m³ gas of meer, worden de brandstoffen vanuit een buffer automatisch aangevoerd naar een computergestuurde kachel. Voor een constante aanvoer van warmte wordt vaak een waterbuffer toegepast. Het verbrandingsgas en de as worden automatisch afgevoerd. Afhankelijk van de emissiewaarden bij het verbranden van biomassa kan rookgas reiniging noodzakelijk zijn. De biomassaketels zijn volledig geautomatiseerd en bieden hetzelfde comfort als een gasketel. Een biomassakachel is daarentegen gevoeliger voor storingen dan een gasketel. Als back-up kan een gasketel toegepast worden of behouden blijven. Vanwege de samenstelling kunnen asresten dienst doen als meststof.

Het voordeel van biomassaverbranding is dat totaal gezien de uitstoot van CO₂ minimaal is. Weliswaar wordt bij de verbranding CO₂ geproduceerd, maar dit wordt grotendeels of volledig gecompenseerd door vastlegging van CO₂ bij de productie van de brandstoffen.

Agrarische bedrijven hebben over het algemeen een kachel van 50 tot 1.000 kW nodig om voldoende warmte te produceren. Hierbij vervangt 3 tot 4 kilo hout ongeveer een kuub gas.

Schematische weergave biomassa verbranding
Schema biomassa

 

Duurzaamheid
De mate van duurzaamheid van deze technologie is afhankelijk van een aantal factoren. Belangrijk is in hoeverre de biomassa afkomstig is uit reststromen. Daarnaast is het type materiaal en de herkomst bepalend. De verbranding van biomassa uit lokale reststromen is het meest duurzaam.

Toepassingsgebied
– Midden- en kleinbedrijf (MKB)
– Agrarische sector
– Vereniging van eigenaren (VvE)
– Particuliere collectieven.

Vergunningen
– Omgevingsvergunning (Bouw en Milieu)

Subsidies
– Stimulering Duurzame Energie (SDE)
– Provinciale of gemeentelijke aanvullende subsidies.

Neem voor de actuele stand van zaken omtrent subsidies contact op met Daniels Smart Energy

Financiering
Met betrekking tot de financiering zijn er zogenoemde “groene leningen”. Bij deze leningen krijg je korting op het rentepercentage. Deze leningen zijn voornamelijk bedrijfsmatig bedoeld. Voor particulieren bieden de meeste banken gunstige leenvoorwaarden aan ten aanzien van duurzame energie investeringen.

Wilt u een financiering aanvragen bij uw bank voor biomassa verbranding en heeft u een gedegen onderbouwing nodig ten aanzien van de terugverdientijd? Daniels Smart Energy kan u ondersteunen door middel van een terugverdientijdberekening en advies bij uw accountant en bank.

Fiscale voordelen
– Energie investeringsaftrek (EIA)
– Milieu investeringsaftrek (MIA)
– Willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL)
– Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Neem voor de actuele voorwaarden contact op met Daniels Smart Energy.

Rentabiliteit
De terugverdientijd voor grotere systemen ligt tussen 5 en 10 jaar. De terugverdientijd is sterk afhankelijk van de gas en hout prijzen. Voor een klantspecifieke terugverdientijd berekening, die ook voor een financiering gebruikt kan worden, kunt u het beste contact opnemen met ons.

Referenties

Neem direct contact met ons op